Osnivanje preduzeća i menadžment

 

Naš tim pravnika specijalizovanih za poslovno pravo, spremni su da pruže savetodavne usluge i konsalting kako Rumunskim tako i stranim preduzećima koja vrše delatnost u Rumuniji.
Nudimo kompletne usluge, počevši od pružanja najpovoljnijeg rešenja u vezi osnivanja preduzeća, izrade osnovnih akata i pružanje pravnih saveta za naše klijente, uključujući spajanja i preuzimanja, planiranje, izrada i overa poslovnih ugovora, pomoć u pregovorima i dogovorima, kao i zastupništvo pred sudom pravde.

 

 

Intelektualna svojina

 

Praksa Hristescu Emilie pruža pravne usluge za zakonsko eksploatisanje i korišćenje prava iz oblasti intelektualne svojine. U pogledu zaštite intelektualnih i industrijskih prava naših klijenata, HCA pravnici vrše registracije robnih marki u državnoj ustanovi za inovacije i patente, nude pravne savete u vezi autorskih prava, kršenja intelektualne i industrijske svojine, nelojalne konkurencije i falsifikata robnih marki, takođe osiguravaju pravno zastupanje u slučaju parničenja u vezi sa intelektualnom svojinom ispred nadležnog suda iz Rumunije ili inostranstva.

 

 

Elektronske komunikacije i IT

 

Mi pokrivamo širok spektar pitanja vezanih za elektronske komunikacije, naši pravnici pružaju pomoć i savete u vezi elektronskog poslovanja i trgovine, elektronskog platnog prometa, komunikacija putem interneta, zaštite podataka, transfera tehnologije, prodaje hardvera, kao i aspekte vezane za razvoj softvera, fiksne i mobilne telefonije. Savetujemo klijente u vezi prenosa prava dobijenih od strane nadležnih iz područja komunikacija.

 

 

Promet nekretnina i finansijska ulaganja

 

Ekspertize iz oblasti prometa nekretnina, investicija i transakcija uključuju između ostalog i proveru vlasništva nekretnine, hipoteka, i mogućih sporova vezanih za navedeno. HCA pravnici pomažu klijentima prilikom prenosa vlasništva, kupovine i razvoja konstrukcionih projekata. Mi planiramo i analiziramo kupoprodajne predugovore ili ugovore zakupa nekretnine, sastavljamo ugovore i investicione sporazume, pružamo pravnu podršku u dobijanju finansijskihg sredstava za izgradnju i kupovinu nekretnina, takođe zastupamo interese klijenata u mogućim sporovima.pamo interese klijenata u mogućim sporovima.

 

 

Radni odnosi

 

U praksi Hristescu Emilie postoji specijalizovani tim za radne odnose, relacije poslodavac-radnik. Mi planiramo, analiziramo i overavamo individualne ugovore o radu, colektivne ugovore na nivou jedinice ili ogranka aktivnosti, asistiramo klijentima u kolektivnim parnicama sa udruženjima i sponzorima, pružamo konsultacija iz oblasti reorganizacije aktivnosti. takođe pružamo specijalnu asistenciju prilikom zapošljavanja stranih državljana u Rumuniji.

 

 

Građevinski ugovori

 

Mu nudimo rešenja za fizička i pravna lica zainteresovane za pravnu zaštitu prilikom izvođenja građevinskih radova. Naš pravni tim osigurava izradu, razmatranje i regovore oko ugovaranja ili podugovornih sporazuma. Mi zastupamo klijenta u parnicama u vezi sa neispunjavanjem obaveza po uslovima građevinskog ugovora, tražeći najpovoljnije moguće solucije za uspešno rešenje pravnog pitanja

 

 

Ugovori

 

Ugovori su sastavni deo aktivnosti svakog pravnog lica i oni su ključni za uspešno razvijanje poslovanja. Da bi obezbedili sigurnost, ugovori treba da sadrže određene standardne klauzule ili u zavisnosti od potreba i aktivnosti da budu posebno koncipirani.

 

 

Transport

 

Transport tereta, dobara i osoba. Za obezbeđenje bilo koje vrste transporta neophodna je pravna pomoć. S obzirom na stručnost naših pravnika, praksa Hristescu Emilie pokriva širok spektar pravnih pitanja u vezi sa pomorskim, železničkim i avionskim saobračajem.

 

 

Medijacije i poravnanja

 

Kao alternativa parničenju između strana pred sudom, medijacija ili poravnanje nude blagodeti sporazumnog i bržeg rešenja spora. HCA pravnici procenjuju pravnu situaciju, i vodeći se analizom uspostavljaju najefikasniji metod rešenja konflikta. Mi upravljamo kompletnom procedurom povezanom sa direktnim pregovorima, pomažući našim klijentima svo vreme trajanja medijacije i pokušavamo da pronađemo najbolje rešenje za poravnanje između strana.

 

HCA Paketi

Abonamentul Standard

STANDARD


Abonamentul Plus

PLUS


Abonamentul Profesional

PROFESIONAL